od/since 11/1998 do/till 04/2013 preložené / translated:
počet dokumentov / number of documents:
2.420
počet normostrán / number of standard pages:
17.152

dy načas a bez jedinej reklamácie

Stavebníctvo / Construction Industry
Cesty / Roads (incl. Motorways,
Expressways, Highways, ...)
zo SJ do AJ
List NDS zo dňa 25.03.2013 Vysvetľovanie podmienok účasti - otázky a odpovede (1-4) - Činnosť stavebného dozoru pre projekt D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) (1,6 n.str., apríl 2013)
zo SJ do AJ
TextováZmluva o budúcej zmluve medzi ... a ... (Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice) (3 n.str., apríl 2013)
zo SJ do AJ
Textová časť dokumentu „Vyhodnotenie prípravy diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7“ (7 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“ (9,3 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Činnosť stavebného dozoru pre projekt D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)“ (9,4 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „D3 Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)“ (7 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“ (7 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“ (6 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša“ (5 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
účové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň“ (5 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Činnosť stavebného dozoru pre projekt D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)“ (9 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „D3 Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)“ (7 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“ (7 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“ (6 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša“ (5 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení užšej súťaže na zákazku: „Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň“ (5 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ doplnenie angl. verzie pôvodného článku pre FIB týkajúceho sa diaľničnej estakády v Považskej Bystrici (1,5 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ Odborný text týkajúci sa diaľničnej estakády v Považskej Bystrici (1,6 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ
Diaľnica D2 Lamačská cesta – Staré Grunty, Dopravný model, Technicko-ekonomické hodnotenie (48 n.str., máj 2012)
zo SJ do AJ
Ponuka na zhotovenie podkladov pre ponuku uchádzača pre stavbu: Diaľnica D1 v úseku ....(15 n.str., apríl 2012)
z AJ do SJ
Rozsah prác spracovateľa projektovej dokumentácie (príloha k zmluve na konzultantské služby, 10 n.str., marec 2012)
zo SJ do AJ
Stanovenie dopravného zaťaženia na prevádzkovaných slovenských diaľničných hraničných prechodoch (11 n.str., február 2012)
zo SJ do AJ
Projektová dokumentácia k projektu modernizácie koridoru č.3 „Dušanbe – hranica s Uzbekistanom“ (cca 150 n.str., 09/2011-04/2012)
zo SJ do AJ
Text do videoprezentácie ROADS IN SLOVAKIA, XXIV World Road Congres, Mexico 2011 (3 n.str., september 2011)
zo SJ do AJ
Príloha k ponuke - Referencie - Popis zrealizovaných projektov (9 n.str., júl 2011)
z AJ do SJ
Doplnenie Zadania (TOR) - Konzultant pre predbežný návrh technického riešenia (zákazka EBOR - ....) (1 n.str., júl 2011)
zo SJ do AJ
Potvrdenie zákazky a harmonogram prác (6 n.str., jún 2011)
z AJ do SJ
Zadanie (TOR) - Konzultant pre predbežný návrh technického riešenia (zákazka EBOR - ....) (25 n.str., jún 2011)
zo SJ do AJ
Text katalógu k otvoreniu úseku R1 Žarnovica - Šášovské podhradie, II. etapa (4 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Odovzdávacie protokoly k stavebným objektom (10 n.str., september 2010)
z AJ do SJ
Diaľnica D1 DUBNÁ SKALA - IVACHNOVÁ, JÁNOVCE - JABLONOV, FRIČOVCE - SVINIA, Prípravné práce, Mesačná správa spol Sl. Diaľnice o postupe prác č.1-8 na MDPaT (cca 200 n.str., 10/09 až 08/2010)
zo SJ do AJ
Rozhodnutie – povolenie na predčasné užívanie stavby R1 Beladice - Tekovské Nemce (7 n.str., júl 2010)
z AJ do SJ
Príloha č.1 Rozsah dodávok a výkonov“ k zmluve na projektové a konzultačné služby pre prípravné práce - PPP D1 (44 n.str., júl 2010)
z AJ do SJ
Zmluva na projektové a konzultačné služby pre prípravné práce - PPP D1 (zmenený a doplnený návrh); (9 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Vzorový formulár „Zhrnutie návrhu diaľničného objektu, Geotechnická správa“ (4 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Stanovisko MF pre vládu SR k návrhu na uzavretie Dodatku č. IV ku koncesnej zmluve - PPP projekt diaľnice D1 (9,6 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Záznam z pracovného rokovania stavby I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja Ružomberok (D1) križovatka „Martinček“ (5,6 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
KÚ pre CD a PK Žilina – Povolenie výnimky zo dňa ... (4 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
KÚ pre CD a PK Žilina – Rozhodnutie zo dňa ... (5,6 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa k dokumentácii na realizáciu stavby, objekt 801-11 „Úprava cesty III/01892 do Lipovca“ projektu Diaľnica D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia (4 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Záznamy z rokovaní (5); projekt PPP D1, úsek Hubová – Ivachnová (12 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Záznam z rokovania zo dňa 27.11.2009 - Nedoriešené témy s Ministerstvom, Projekt diaľnice D1, Prípravné práce (6 n.str., november 2009)
zo SJ do AJ
Katalóg „Dopravné stavby” (33 n.str., december 2009)
zo SJ do AJ
Diaľnica D1 Dubná Skala - Svinia (Riadenie projektu, Rozsah a obsah koord. činnosti, činnosti tech. dozoru projektanta, Úloha est.poradcu - hl. arch.) (7 n.str., november 2009)
z AJ do SJ
Dodatok č.1 k Zmluve na Prípravné práce zo dňa 30. októbra 2009, Zmluva o Stavebnom združení za účelom realizácie Prípravných prác - PPP D1 (47 n.str., november 2009)
zo SJ do AJ
Dopravná štúdia GLOBAL BUSINESS CENTER, Bratislava - rekapitulácia ceny prieskumných a projekčných prác (5 n.str., november 2009)
z AJ do SJ
Zmluva na Prípravné práce medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom; Projekt diaľnice D1 - PPP (59 n.str., november 2009)
zo SJ do AJ
Zmluva o dielo na vykonanie orientačného IG a HG prieskumu pre projekt: „Cesta I/59 a I/66 Sl. Ľupča - Korytnica, hranica kraja” DSZ, DÚR (12 n.str., október 2009)
zo SJ do AJ
Stanovisko k príp. územnému a stavebnému konaniu v súvislosti s novými alebo zmenenými objektmi, D1 (13 n.str., september 2009)
zo SJ do AJ
Získanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre SSÚD "Nemešany" (1 n.str., september 2009)
zo SJ do AJ
Záznam z prac. rokovania zo dňa 10.09.09, Stanovisko k materiálu "Rozsah výkonov" PPP D1, Dubná Skala - Svinia, úsek S4 (8 n.str., september 2009)
z AJ do SJ
Preklad/korektúra term. častí dokumentu Seizmický prieskum, Nosný systém MHD, Bratislava (1 n.str., september 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Mosty / Bridges (inc. Overpasses, Flyovers, Viaducts, etc.)
zo SJ do AJ
Text dokumentu týkajúceho sa výstavby mostov na Slovensku budovaných technológiou „letmá betonáž“ (1 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Odborný text týkajúci sa diaľničnej estakády v Považskej Bystrici (2 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ
Technická správa k objektu 20-201-00 Starý Most, Nosný systém MHD p.ú. Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Ba, Oddiel 4 / D Dokumentácie VS (27 n.str., január 2013)
zo SJ do AJ
ťažné podklady / Verejná súťaž; Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie výzvy na účasť vo verejnej súťaži o zákazku na stavebné práce (mosty a koľajové dráhy) (10 n.str., november 2012)
z AJ do SJ
Dokument: Prijatie pravidiel pre závesové systémy využívajúce predpínacie ocele (112 n.str., október 2012)
z AJ do SJ
Starý most cez Dunaj v Bratislave; DSN; Systémy upevnenia zapustených koľají pre uplatnenie u ľahkých žel. systémov a rôzne iné dokumenty (25 n.str., september 2012)
z AJ do SJ
Vysúvanie mostov, Kap. č.4 - Spriahnuté mosty (66 n.str., september 2012)
zo SJ do AJ
Technické správy k objektom 3.72; 3.79 a 3.122 (mosty ponad rieku, železnicu a diaľničný most) a Súhrnná technická správa
(Konzultačné služby pre tendre „Autostrada Timisoara – Lugoj, Lot2“ a Autostrada Lugoj – Deva, Lot 2,3,4“ Rumunsko) (13 n.str., júl 2012)
z AJ do SJ
Architektúra mostov, ako sa vyvinula z konštrukčného riešenia (13 n.str., apríl 2012)
zo SJ do AJ
Príloha k ponuke - Referencie - Popis zrealizovaných projektov (4 n.str., júl 2011)
zo SJ do AJ
Most na rýchlostnej komunikácii R1 na úseku Nitra-Selenec ponad Priemyselnú ulicu (5 n.str., júl 2011)
z AJ do SJ
Železničný a cestný most cez rieku Dunaj v Novom Sade, Dokumentácia pre súťažný návrh (DSN), Zväzok č.5, Časť 1: Mostná konštrukcia (18 n.str., september 2010)
zo SJ do AJ
Článok: "Mestská estakáda v Považskej Bystrici" (3 n.str., august 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa k SO 205-00 (Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom) projektu PPP - Diaľnica D1 (4 n.str., jún 2010)
z AJ do SJ
Príručka pre údržbu lanových závesov na moste „Považská Bystrica“ (9 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa k SO 211-00 (Most na diaľnici v km 7,298-7,362 D1) projektu PPP - Diaľnica D1 (13 n.str., máj 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa k SO 217-00 (Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 9,485 D1) projektu PPP - Diaľnica D1 (15 n.str., máj 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa mosta - zakladanie k SO 205-00 (Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom) projektu PPP - Diaľnica D1 (6 n.str., máj 2010)
zo SJ do AJ
Technické správy k SO 202,3,4,13 a16-00 (Mosty na úsekoch 2, 3 a 5) projektu PPP - Diaľnica D1 (39 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Technické správy k SO 201,6,8,4,12,15,17,19 a24-00 (Mosty na úsekoch 1 až 5) projektu PPP - Diaľnica D1 (42 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Formuláre pre technické posúdenie mostných objektov 201 - 224-00 úsekov 1-5 stavby diaľnice D1 - projekt PPP (43 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Posúdenie rizík technického návrhu k SO 203-219 stavby diaľnice D1 - projekt PPP (3 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Technické správy k stavebným objektom 211-00, 213-00 a 215-00 stavby diaľnice D1 - projekt PPP (6 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Údržba a kontrola mostov, estakáda Považská Bystrica - Doplnok k príspevku na konferenciu FIB (4 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Mosty na diaľnici D1 v úseku Sverepec - Vrtižer, Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, Most medzi korytom rieky Váh a H. kanálom, Most cez Hron a potok Lutila na R1 Žarnovica - Šášovské podhradie (16 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Články na konferenciu fib 2010: MESTSKÁ ESTAKÁDA V POVAŽSKEJ BYSTRICI; DVA SPRIAHNUTÉ OCEĽOVO - BETÓNOVÉ MOSTY NA DIAĽNICI D1 PRI SVITE; DLHÁ ESTAKÁDA BUDOVANÁ VÝSUVNOU SKRUŽOU NA DIAĽNICI D47 V ČESKEJ REPUBLIKE; MOSTY NA KRIŽOVATKÁCH DIAĽNICE D1 VRTIŽER, BYTČA A POPRAD (25 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Podrobný monitoring napätosti lán v závesoch extradosového mosta v Považskej Bystrici (8 n.str., marec 2010)
z AJ do SJ
Súdržné lanové predpínacie systémy DIWIDAG pre dodatočné predopnutie (25 n.str., marec 2010)
zo SJ do AJ
Technické správy, posúdenia rizík a doplnky k TS k SO: 201-00, 203-00, 204-00, 206-00, 207-00, 210-00, 213-00, 214-00,216-00 a 219-00; PPP, Diaľnica D1 (38 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Geotechnika a statika, Diaľnica D1 (17 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa k stavebnému objektu 201-00, 202-00, 203-00, 204-00, 207-00, 210-00, 212-00, 213-00, 214-00, 216-00, 219-00 a 246-00; PPP, Diaľnica D1 (120 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Technická správa mosta; PPP Diaľnica D1, úsek S2, SO 206 (16 n.str., február 2010)
z AJ do SJ
článok v dokumente "3rd fib International Congress - 2010" (3 n.str., foktóber 2009)
zo SJ do AJ
Referenčné listy spoločnosti XY - 5 rôznych projektov (7 n.str., foktóber 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Tunely / Tunnels
zo SJ do AJ
Tunel Laliki - prezentačný materiál spoločnosti ... (3 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ
Projektové práce - Tunely - DRS - Technológia (D1 - PPP) (7 n.str., máj 2010)
z AJ do SJ
Technická poznámka č.33809/1 Tunely - Harmonogram prác z 30.10.2009, projekt PPP D1 (3 n.str., november 2009)
zo SJ do AJ
ťažné podklady / Verejná súťaž; Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie výzvy na účasť vo verejnej súťaži o zákazku na stavebné práce (mosty a koľajové dráhy) (10 n.str., november 2012)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Železnice / Railways (incl. Tramways)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO ŽSR o vyhlásení súťaže na zákazku: "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia (3 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO ŽSR o vyhlásení súťaže na zákazku: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, III. etapa (úsek Zlatovce Trenčianska Teplá)" (4 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO ŽSR o vyhlásení súťaže na zákazku: "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia (3 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO ŽSR o vyhlásení súťaže na zákazku: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, III. etapa (úsek Zlatovce Trenčianska Teplá)" (4 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
ťažné podklady / Verejná súťaž, Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie výzvy na účasť vo verejnej súťaži o zákazku na stavebné práce (mosty a koľajové dráhy) (10 n.str., november 2012)
zo SJ do AJ
Modernizácia železničnej trate v úseku "Beluša - Púchov", Výkazy výmer (6.598 položiek, január 2012)
zo SJ do AJ
Modernizácia železničných tratí - prezentačný materiál spoločnosti ... (3 n.str., júl 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
MHD / UMT (Urban Mass Transport)
zo SJ do AJ Dokument MF „Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora“ kapitoly 1 - 8 (po str. 71 vrátane) (81 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD v Ba, 1. časť, Vysvetľovanie - otázky a odpovede (46 n.str., marec 2013)
z AJ do SJ
Nosný systém MHD p.ú. Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Ba, 1. časť, zoznam strojného vybavenia uchádzača vo verejnej súťaži (2 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD v Ba, 1. časť, Starý most - Prehľad požadovaných dokumentov a stav ich plnenia zo strany uchádzačov v rámci verejnej súťaže (8 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD v Ba, 1. časť, preklad otázok na Verejného obstarávateľa a odpovedí, preklad bankovej záruky, úverového prísľubu, (12 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ TS k objektu 20-201-00 Starý Most Oddiel 4 / D Dokumentácie VS - Nosný systém MHD p.ú. Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Ba (27,3 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD v Ba, 1. časť, SP VS, Oddiel 2 Zmluvné podmienky + Prílohy (100 n.str., február 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD p.ú. Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Ba, Oddiel 4 / D Dokumentácie VS, Technická správa k objektu 20-201-00 Starý Most (27 n.str., január 2013)
zo SJ do AJ
Nosný systém MHD p.ú. Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Ba, 1. časť, Všeobecné položky Súťažných podkladov VS - (6 n.str., január 2013)
z AJ do SJ
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť ȁosákova ulica - Šafárikovo námestie“ Súťažné podklady / Verejná súťaž; ODDIEL 5: Ocenenie stavby, Rekapitulácia, Popis prác, Súpis prác, Ocenený súpis prác, Rekapitulácia objektov (230 n.str., január 2013)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Stavby občianskej vybavenosti / Structures and buildings of civic facilities
zo SJ do AJ
Text propagačného materiálu k viackomorovým systémom (dvere, okno, presklené plochy, posuvné systémy, výklopné systémy ...) (7 n.str., október 2012)
zo SJ do AJ
Priemyselné stavby a stavby OV - prezentačný materiál spoločnosti ... (3 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ a
z AJ do SJ
Projektová dokumentácia zariadenia Mizza Mizza - Eurovea; Statický posudok stavby; Správa o predbežnom architektonickom preskúmaní; Súhrnná technická správa a Technická správa - Realizačný projekt;Výkresy - popis; dokument "Tenants Constractors Information Form"; dokument "Final Tenant MEP BP Review Report";Technická správa - Vzduchotechnika (26,4 n.str., december 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Vodohospodárske stavby / Water-management and Water-engineering Works
zo SJ do AJ
Vodohospodárske a ekologické stavby - prezentačný materiál spoločnosti ... (4 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ
Technické správy k SO 581-00, 582-00, 584-00, 587-00, 588-00, 589-00 projektu diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany, DRS (17 n.str., apríl 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Inžinierske siete a kanalizácia / Overhead and Underground Utilities and Services and Sewage-disposal Systems
zo SJ do AJ
Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní prác SK-Krásno nad Kysucou: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie (3 n.str., máj 2011)
zo SJ do AJ
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku ÚVO na zhotovenie stavby "Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu" (15 n.str., február 2011)
zo SJ do AJ
Referenčný list stavby (2 n.str., február 2011)
zo SJ do AJ
Technická správa k DRS SO 660-00, 662-00, 683-02 (Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm ...), a časti dokumentácie: "geologické podmienky stavby", Diaľnica D1 Dubná Skala - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia (50 n.str., február 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Iné / Other
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení verejnej súťaže na zákazku: „Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkoprávne vysporiadanie stavieb“ (3 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Kľúčové časti oznámenia VO NDS o vyhlásení verejnej súťaže na zákazku: „Vypracovanie geometrických plánov na majetkovoprávne vysporiadanie stavieb a súvisiace služby“ (7 n.str., marec 2013)
z AJ do SJ
Potvrdenie nezávislého dozoru (1 n.str., september 2010)
zo SJ do AJ
Výzva na zabezpečenie opatrení na ochranu arch. nálezov, Záznam z výkonu št. pamiatkového dohľadu z ... (5 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ
Výrobný program stavebnej spoločnosti ... (10 n.str., júl 2010)
z AJ do SJ
Posúdenia zemných konštrukcií obj.130-00 a 171-00 projektu PPP D1 (5 n.str., jún 2010)
z AJ do SJ
Návrh Zhotoviteľa ohľadne Rozsahu výkonov Spracovateľa PD (D1 - PPP) (4 n.str., máj 2010)
z AJ do SJ
Rozdelenie zodpovedností, spol. Zdr. Slovenské diaľnice, Spol. pre prevádzkovanie stavby v rámci diaľnice D1 - PPP projekt (16 n.str., máj 2010)
zo SJ do AJ
Popis výrobkov a služieb spol. XY, Recyklácia stavebnej sute; Prefabrikáty; Mostné ložiská a iné výrobky (2 n.str., máj 2010)
z AJ do SJ
Harmonogram kľúčových momentov zhotoviteľa projektu "Naprojektuj a postav" - projekt PPP - Diaľnica D1 (19 n.str., apríl 2010)
z AJ do SJ
Sortiment geotechnických výrobkov spoločnosti DIWIDAG (lanové kotvy; tyčové kotvy; zemné klince; skalné svorníky; pilóty; razené pilóty ....) (20 n.str., marec 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architektúra / Architecture
zo SJ do AJ
Posúdenie technickej hĺbkovej previerky - tech. vyhodnotenie realizácie v porovnaní s technickou dokumentáciou stavby (11 n.str., október 2011)
postupne budem dopĺňať až do roorníkyku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekológia / Ecology and Environmental Protection Issues
zo SJ do AJ
Podmienky súťaže, projekt: Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (3 n.str., marec 2013)
zo SJ do AJ
Ekologická správa projektu výstavby budov ... (5 n.str., júl 2012)
zo SJ do AJ
Rozhodnutie KÚŽP Žilina – Rojkovské rašelinisko (3 n.str., august 2010)
zo SJ do AJ
Súhrnná správa o zhodnotení vplyvov diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová na predmet ochrany sústavy chránených území Natura 2000 (54 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ
Zmluva o dielo - Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Jablonov – Studenec a Studenec – Behárovce na život. prostr. (13 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Zmluva o dielo - Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Višňové – Turany a Hubová - Ivachnová na životné prostredie (11 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Zmluva o dielo - Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Fričovce – Svinia na životné prostredie (13 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
SIŽP Zápis o výsledku objasňovania podnetu – PR Rojkov (31 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Texty výkazu výmer a pozmenené resp. doplnené časti TS k SO 310 - Sadové úpravy - priemyselný areál Trenčín (3 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Projekt pre vydanie stavebného povolenia, TS k SO 310 - Sadové úpravy - priemyselný areál Trenčín (8 n.str., marec 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekonomika / Business
Zmluvy / Contracts and Agreements
zo SJ do AJ
Zmluva o budúcej zmluve medzi ... a ... (kanalizácia) (9 n.str., marec 2013)
z AJ do SJ
Zmluva o spolupráci medzi ... a ... (12 n.str., august 2012)
z AJ do SJ
Zmluva o predbežnom združení (predkonzorčná zmluva) medzi ... a ... na diaľnicu D... v úseku ... (15 n.str., máj 2012)
z AJ do SJ
Zmluva medzi Zhotoviteľom ... a Konzultantom ... - Projekt diaľnice ... v úseku (10 n.str., apríl 2012)
zo SJ do AJ
Zmluva o budúcej zmluve (5 n.str., december 2011)
zo SJ do AJ
Zmluva o pôžičke (3 n.str., december 2011)
z AJ do SJ
Zmluva na konzultačné služby dodané subdodávateľsky (Posúdenie technickej hĺbkovej previerky stavby) (12 n.str., október 2011)
zo SJ do AJ
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb subdodávateľovi v súvislosti s výstavbou ciest v Tadžikistane (24 n.str., október 2011)
zo SJ do AJ
Výpis z obchodného registra (3 n.str., september 2011)
z AJ do SJ
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb (zákazka EBOR - Tadžikistan) + Dodatok I a Prílohy (Zadanie (TOR) - Konzultant pre predbežný návrh technického riešenia) (36 n.str., august 2011)
zo SJ do AJ
Zmluva o predbežnom združení (predkonzorčná zmluva) medzi ... a ... (17 n.str., august 2011)
zo SJ do AJ
Dohoda o vyrovnaní medzi ... a ... (4 n.str., august 2011)
z AJ do SJ
Zmluva o ochrane osobných údajov (17 n.str., marec 2011)
z AJ do SJ
Zmluva o združení medzi ... a ... (8 n.str., február 2011)
z AJ do SJ
Vzorová konzorčná zmluva podľa FIDIC (24 n.str., január 2011)
z AJ do SJ
Návrh zmluvy na projektové výkony - PPP D1 (50 n.str., júl 2010)
zo SJ do AJ
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (6 n.str., júl 2010)
z AJ do SJ
Zmluva o budúcej zmluve na nezávislého kontrolóra pre prípravné práce PPP projektu diaľnice D1 (13 n.str., jún 2010)
zo SJ do AJ
Zmluva na projektové a konzultačné služby pre prípravné práce - PPP D1 (zmenený a doplnený návrh z februára 2010) (50 n.str., apríl 2010)
zo SJ do AJ
Predbežná zmluva o združení - zmeny a doplnenia (1 n.str., marec 2010)
z AJ do SJ
Zmluva na projektovú dokumentáciu prípravných prác (Doplnený resp. upravený Návrh z októbra 2009 - Nová verzia 2010), Projekt Diaľnice D1 (46 n.str., február 2010)
zo SJ do AJ
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií (9 n.str., február 2010)
z AJ do SJ
Predbežná zmluva o združení (6 n.str., február 2010)
z AJ do SJ
Zmluva o dielo a zmluva o budúcej zmluve medzi ... a ... (13 n.str., december 2009)
zo SJ do AJ
Predbežná zmluva pre úsek č.4 projektu diaľnice D1 (14 n.str., december 2009)
z AJ do SJ
Zmluva na projektovú dokumentáciu prípravných prác (Návrh z 26/10/2009); Projekt Diaľnice D1 (89 n.str., november 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Výročné správy / Annual Reports
zo SJ do AJ
Vybraté kapitoly (všetko okrem auditu) výročnej správy spoločnosti ... za rok 2010 (61 n.str., jún 2011)
zo SJ do AJ
Vybraté kapitoly výročnej správy spoločnosti ... za rok 2009 (69 n.str., júl 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Iné / Other
zo SJ do AJ
Zoznam povolaní - rizikové skupiny (22 n.str., júl 2011)
z AJ do SJ
Spoločné stanovisko FIEC a EIC k správnemu riadeniu štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ a verejnému obstarávaniu (15 n.str., jún 2011)
zo SJ do AJ
Texty k videovizitke č.1 a 2 - prezentácia spoločnosti ... (10 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Tlačová správa o uzavretí dohody o urovnaní medzi spol. Slovenské Diaľnice, a.s. a MD (1,4 n.str., december 2010)
z a do AJ
Korešpondencia medzi spol. Slovenské Diaľnice, a.s. a MD s prílohami (cca 150 n.str., 04-12/2010)
zo SJ do AJ
Zápisnica a protokol o výsledku zistenia z daňovej kontroly (4 n.str., september 2010)
zo SJ do AJ
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a daň z príjmov právnickej osoby (3 n.str., september 2010)
zo SJ do AJ
Záznam z rokovania (5,5 n.str., august 2010)
zo SJ do AJ
Úprava zákonov v roku 2010; DPH 2010 - príloha č.2; DPH 16 § - Tabuľka (7 n.str., január 2010)
zo SJ do AJ
Zápisnica z rokovania (3,4 n.str., december 2009)
zo SJ do AJ
Obchodná ponuka na rezačky Jaguár a kombajn Lexion (6 n.str., december 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strojársto / Machine Industry
Užívateľské príručky / User's Manuals, Instruction Manuals, ...
z AJ do SJ
Rozmetávač hnojiva FERTI-2 - Návod na obsluhu a zoznam náhradných dielov (17,4 n.str., júl 2012)
z AJ do SJ
Cepový mulčovač MKS - návod na obsluhu a zoznam náhradných dielov (17 n.str., jún 2012)
z AJ do SJ
Kukuričný adaptér Quasar - príručka pre prevádzku a údržbu (17 n.str., august 2011)
z AJ do SJ
Prevádzková príručka pre diskové reťazové brány Kelly Disc Chain Harrow model 9000 (11 n.str., júl 2010)
z AJ do SJ
Návod na obsluhu riadkového kultivátora VIBRO CORN (6 n.str., december 2009)
z AJ do SJ
Návod na obsluhu sejačky DEMETER CLASSIC CS/CSA (29 n.str., september 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Prospekty / Leaflets, Advertising folders, ...
z AJ do SJ
Text prospektu na plne montovaný nesený kultivátor VibroMaster 2500 a 3000 (3 n.str., január 2012)
z AJ do SJ
Propagačný materiál k stroju Germinator od firmy Kongskilde (2 n.str., december 2010)
z AJ do SJ
Propagačný materiál na pneumatický ramenový rozmetávač priem. hnojiva Wing Jet Tronic od firmy Kongskilde (1,5 n.str., november 2010)
z AJ do SJ
text propagačného materiálu k stroju reťazový diskový mulčovač (Kelly Disc Chain Harrow) model 6000, 9000 a 12000 (6 n.str., marec 2010)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
Iné / Other
z AJ do SJ
Článok do odborného periodika - kukuričné adaptéry Capello (2 n.str., august 2011)
z AJ do SJ
Článok do odborného periodika - pluhy švédskeho výrobcu Överum (2 n.str., jún 2011)
z AJ do SJ
Pryžové pásy Bridgestone - Druhy poškodenia počas prevádzky (9 n.str., december 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT
z AJ do SJ
Zásady firemnej informačnej bezpečnosti (vnútropodniková smernica 22 n.str., apríl 2012)
z ČJ do AJ
IS ČKP Projekční dokumentace, Specifikace rozhraní, B1-Webové služby: Bonus/Malus (28 n.str., marec 2011)
z ČJ do AJ
IS SKP Projekční dokumentace, Specifikace rozhraní, C5-Info o pojištění odpovědnosti vozidel (27 n.str., marec 2011)
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikové smernice
z ČJ do AJ
Řád "Compliance" spoločnosti ... (19 n.str., december 2012)
a iné dokumenty
z ČJ do AJ
ČKP - Tarifní skupina vozidel (19 n.str., november 2012)
Internal Company Rules
zo SJ do AJ
Životopis (2 n.str., júl 2012)
and other documents
z AJ do SJ
Etický kódex, Usmernenie spoločnosti ... ako podnikať s morálnou integritou (14 n.str., máj 2012)
z AJ do SJ
Zásady BOZP (apríl 2012)
zo SJ do AJ
Organizačný poriadok spoločnosti ... (18 n.str., január 2012)
z ČJ do AJ
Zdravotní a finanční underwriting (7 n.str., máj 2011)
zo SJ do AJ
Underwriting SK - Príloha č. 5: Finančné poistné riziká a 6: Medicínske poistné riziká (8 n.str., máj 2011)
z ČJ do AJ
A6 - Dodatečné otázky k finančním rizikům (3 n.str., máj 2011)
z ČJ do AJ
Pracovní předpis č. ... - Pojistně-technická pravidla pro tradiční životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci - CZ a SK (40 n.str., apríl 2011)
z ČJ do AJ
Pracovní předpis č. ... - Pojistně-technická pravidla pro investiční životní pojištění - CZ a SK (43 n.str., apríl 2011)
z ČJ do AJ
Informace pro majitele účtů používajíci poštovní poukázky A, Poštovní platební styk – přípis na účet (15 n.str., február 2011)
z ČJ do AJ
Podmínky pro předávání datových souborů pro odedsílatele poštovních poukázek B, Poštovní platební styk – hotovostní výplata (16 n.str., feb.2011)
z ČJ do AJ
Podmínky pro vyúčtování podání poštovních poukázkek B, Poštovní platební styk – hotovostní výplata (15 n.str., február 2011)
zo SJ do AJ
Technické parametre, Poštový poukaz na účet (15 n.str., február 2011)
zo SJ do AJ
Technické parametre, Poštový poukaz na výplatu (15 n.str., február 2011)
z ČJ do AJ
IS ČKP Projekční dokumentace, Specifikace rozhraní, C5-Informace o pojistných smlovách (8 n.str., február 2011)
z ČJ do AJ
IS SKP Projekční dokumentace, Specifikace rozhraní, C6-Informace o nepojištěných vozidlech (8 n.str., február 2011)
z ČJ do AJ
IS ČKP Projekční dokumentace, Specifikace rozhraní, Protokol: PIS – Spolupracující systémy (W1) (7 n.str., február 2011)
zo SJ do AJ
Pracovná zmluva (7 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Dohoda o zmene pracovných podmienok (5 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Dohoda o skončení pracovného pomeru (4 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Dohoda o ukončení pracovnej zmluvy (2 n.str., december 2010)
zo SJ do AJ
Zápisnica z výsluchu svedka – poškodeného vo veci vlámania zo dňa ... (19,5 n.str., október 2010)
z ČJ do SJ
Pracovný predpis č.... - Zamestnanecké výhody (benefity) (25 n.str., september 2009)
z ČJ do SJ
Pracovný poriadok, Mzdový poriadok (39 n.str., september 2009)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web stránky / Websites
zo SJ do AJ
Priebežný preklad tlačových správ a iných aktuálnych informácii o istej významnej spoločnosti v časti "Aktuality" jej webových stránok (doteraz asi 120 n.str. za posledné 2 roky)
postupne budem dopĺňať až do roku 1998
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knižné tituly / Books
z AJ do SJ
Francúzi nedržia diétu (z amerického originálu "The French Don't Diet Plan")
z AJ do SJ
Zázračné pH pre diabetikov (z amerického originálu "The pH Miracle for Diabetes, The Revolutionary Diet Plan for Type 1 And Type 2 Diabetics")
z AJ do SJ
Kokteily pre tri (z anglického originálu "Coctails for Three")
z AJ do SJ
Mesto slnka (z amerického originálu "City of the Sun")
zo SJ do AJ
Kirigami - Vystrihnuté vianoce

Každý preklad môžem doložiť faktúrou na konkrétneho klienta.